Uniwersytet III wieku - centrum aktywnego serniora

Ustroński Uniwersytet Trzeciego Wieku powołany został do życia  Uchwałą nr 1/2015 roku Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia,  służyć będzie  integracji środowisk senioralnych, dialogowi  oraz spotkaniom  osób  kultury i edukacji.

UUTW jest inicjatywą społeczną Stowarzyszenia na Recz Ochrony Zdrowia oraz Uzdrowiskowego Centrum Aktywnego Seniora  pragnących pogłębiać  wiedzę Seniorów, pracować twórczo wykorzystując różne formy aktywizacji psychologicznej, intelektualnej i fizycznej.

UUTW pragnie włączyć osoby starsze do systemu kształcenia, w oparciu o rosnący potencjał intelektualny, naukowy Ustrońskiego środowiska lokalnego. Otwarcie Uniwersytetu dla innych generacji wieku umożliwia nie tylko kontaktowanie się z osobami pragnącymi służyć swym doświadczeniem życiowym czy zawodowym, ale jednocześnie ukazywanie ludziom młodym przykładów świadczących o tym, że okres starzenia się i starości jest naturalnym czasem każdego człowieka, który może i powinien być wypełniony aktywnym życiem.

Uczestniczenie  w zajęciach fakultatywnych Uniwersytetu III Wieku umożliwią  Słuchaczom rozwój kreatywności własnej, zwiększenie poczucia zrozumienia oraz integracji społecznej. Organizując różne formy zajęć wspieramy naszych Słuchaczy w  rozwijaniu ich zainteresowań i motywujemy do twórczej aktywności w myśl słów prof. Czerniakowskiej

"Aktywność człowieka starszego jest wskaźnikiem jego jakości życia, jego wartości, gdyż aby żyć , trzeba być aktywnym, w innym przypadku życie przekształca się w trwanie i czekanie końca" niech te słowa  będą dla nas sentencją przewodnią..

Zajęcia aktywizujące prowadzone są w pracowniach tematycznych, gdzie Słuchacze  mogą realizować swoje hobby. Warsztaty aktywizujące odbywać się będą w stałych  godzinach tygodnia np.

Aktywność rekreacyjna i rehabilitacja usprawniająca pozwala Seniorom poprawić sprawność fizyczną, zapobiega jej obniżaniu się oraz gwarantuje lepsze samopoczucie i poprawę jakości życia.

Przebywanie w towarzystwie innych osób i interaktywne spędzanie czasu jest szczególnie ważne dla Seniorów, ponieważ sprzyja powstawaniu i pielęgnowaniu więzi emocjonalnych, które pomagają pokonać poczucie odizolowania i osamotnienia. Aktywność daje człowiekowi szansę wyrażenie siebie, bycia użytecznym uwzględniając możliwości , upodobania i zwyczaje każdego z nas.

UUTW prowadzić będzie 2 razy w miesiącu  wykłady fakultatywne   o różnorodnej tematyce (ze szczególnym uwzględnieniem medycyny, psychologii, historii regionu, środoącwiska naturalnego, pomocy społecznej).

Szczegółową tematykę wykładów na każdy rok zaproponuje słuchaczom Rada Programowa UUTW, w skład której wejdą pracownicy naukowi różnych uczelni i działacze różnych Towarzystw.

Przyjęcia   słuchaczy Uostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (zapisy) odbywać się będą od maja do września 2015r. Każdy Student otrzyma INDEKS UUTW w którym zapisywać będzie obyte wykłady seminaryjne oraz uczestniczenie w wybranych warsztatach.

Wszelkie inne informacje można uzyskać pod nr. tel. 537002110

Profile działaności

Zobacz również:


Domy opieki

Turnusy rehabilitacyjne

Lokomat

Cyber oko
 
Specjalistyczne Centrum
Pielęgnacyjno-Opiekuńcze Ewa-Med. sp. z o.o.

ul. Trzebnicka 49
55 -120 Oborniki Śląskie
Tel/fax 71 310 14 13