Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia „Ewa-Med”

Numer KRS: 0000021507

Wesprzyj naszą działaność: 40 1090 2460 0000 0006 2201 3920 z dopiskiem: "Przebudzenie"

Zarząd:

 

KONTAKT:

Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno-Opiekuńcze „ Ewa-Med.”
Ul. Trzebnica 49
55-120 Oborniki Śląskie
Tel/fax 71 310 14 13

CELE:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie:

 1. Ochrony i promocji zdrowia
 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 3. Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 4. Działalności charytatywnej
 5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 6. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 7. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 8. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 9. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 10. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 11. Porządku i bezpieczeństwem publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
 12. Promocji i organizacji wolontariatu

OPIS DZIAŁANIA:

W Specjalistycznym Centrum Pielęgnacyjno- Opiekuńczym „ Ewa-Med.” w Obornikach Śląskich zostało reaktywowane stowarzyszenie, które objęło patronat nad ośrodkami prowadzonymi przez spółkę Ewa-Med. Celem Stowarzyszenia są wszechstronne działania dotyczące promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast siedziba mieści się w Wołowie ,przy ul. Piłsudskiego 20.

INICJATYWY

Stowarzyszenie organizowało  i realizowało między innymi :

1.Programy profilaktyki uzależnień, rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

„Korekta” -program profilaktyczno-interwencyjny przeznaczony dla uczniów pełnoletnich z zakresu profilaktyki alkoholowej. Zadaniem programu było zapobieganiu stratom, których doznają młodzi dorośli z powodu używania substancji psychoaktywnych, zwłaszcza w przypadku niewłaściwego kontaktowania się z alkoholem

„Noe” -program realizowany w formie dużego mitingu; przeznaczony dla uczniów w wieku 15 do 19, z zakresu profilaktyki alkoholowej, mający charakter głębokiej interwencji w środowisko ucznia; jego zadaniem było zapobieganie stratom występującym z powodu używania substancji psychoaktywnych

„Debata” -program profilaktyki alkoholowej i narkotykowej; przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 15 lat, zadaniem było zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom, promowanie postawy trzeźwości

„Kiszone ogórki”- program profilaktyki nikotynowej, przeznaczony dla uczniów w wieku od 9 do 12 lat, zadaniem było zapobieganie sięganiu po papierosy przez dzieci.

„Szkoła Młodzieżowych Liderów Zdrowego Stylu Życia”- program profilaktyczno-edukacyjny przeznaczony dla uczniów w wieku od 15 do 19 lat, program był propozycją długofalowych oddziaływań profilaktyczno- wychowawczych dla młodzieży ostatnich klas gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

2.Wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

3.Happening Integracyjny „ Trzymajmy się razem”  - happening dotyczył integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem i społecznościami lokalnymi. Odbył się na terenie Specjalistycznego Centrum Pielęgnacyjno- Opiekuńczego „Ewa Med” w Obornikach Śląskich. Celem  happeningu była integracja osób niepełnosprawnych z otoczeniem i społecznościami lokalnymi. Program happeningu obejmował występy artystyczne wraz z zabawą taneczną, koncert pianisty, prezentacja zaproszonych ośrodków z Powiatu Trzebnickiego, stanowiska zaproszonych ośrodków, punkt profilaktyki zdrowotnej (osteobus – profilaktyka osteoporozy, profilaktyka chorób nowotworowych, konsultacje z dietetykiem, psychodietetykiem i okulistą, spirometria, pomiar cukru, cholesterolu oraz hemoglobiny glikowanej), naukę pierwszej pomocy, atrakcje dla dzieci (malowanie twarzy, zamki dmuchane), ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek. Dodatkową atrakcją były przejażdżki Harleyem  oraz przejażdżki na kucyku.

 

CENTRUM REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE  „ Przebudzenie”

Głównym celem Stowarzyszenia jest utworzenie Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutycznego

„ Przebudzenie” czyli ośrodka wczesnej rehabilitacji neurologicznej. Przyjmowani byliby pacjenci w ciężkich stanach, od razu z oddziałów intensywnej terapii, intensywnej terapii neurologicznej, których inne ośrodki rehabilitacji nie chcą przyjąć, gdyż nie ma z tymi pacjentami świadomego kontaktu. Utworzenie ośrodka pozwoli na powstanie nowoczesnej powierzchni terapeutyczno- rehabilitacyjnej dedykowanej przede wszystkim działaniom nastawionym na wybudzanie osób ze śpiączek mózgowych obejmującą: salę doświadczania świata, salę do kinezyterapii, salę do fizykoterapii, salę terapii zajęciowej, salę logopedyczną, oranżerię, salę integracji sensorycznej, salę gimnastyczną.

 

O nas

Zobacz również:


Domy opieki

Turnusy rehabilitacyjne

Lokomat

Cyber oko
 
Specjalistyczne Centrum
Pielęgnacyjno-Opiekuńcze Ewa-Med. sp. z o.o.

ul. Trzebnicka 49
55 -120 Oborniki Śląskie
Tel/fax 71 310 14 13