28.06.2017 — PILOTAŻOWY TURNUS REHABILITACYJNY DLA PACJENTÓW SM — METODA FELDENKRAISA

Od lipca w naszym ośrodku w Polanicy Zdrój rusza pilotażowy turnus rehabilitacyjny, w trakcie którego Pacjenci chorujący na SM będą poddani terapii przy pomocy Metody Feldenkraisa.

Metoda ta ma poprawić jakość życia tych osób. Jest to projekt badawczy, osoby biorące udział w tym turnusie będą badani przez pracowników naukowych AWF. Turnus zaczyna się 01.07.2017r i trwać będzie 2 tygodnie.

 


 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji

 

pt. " Interdyscyplinarne podejście do  pacjentów neurologicznych "

 

01/07/2016 - 02/07/ 2016 o godz. 10.00

konferencja odbędzie się w

Sanatoryjnym Centrum Rehabilitacji Neurologicznej ”Ewa-Med.” w  Polanicy Zdroju ul. Żeromskiego 26

 

Liczba miejsc ograniczona , decyduje kolejność zgłoszeń .

Udział w konferencji jest bezpłatny .

W budynku gdzie odbędzie się konferencja i w hotelu Jedlina Zdrój zostały wzniesione  bariery architektoniczne .

Program konferencji

01-07-2016

10.00 Powitanie gości

10.30 Rozpoczęcie konferencji , słowo wstępne prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski                                                            

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

10.45 Słowo wstępne  prof. dr hab. Ewa Demczuk -Włodarczyk

  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Wydział Fizjoterapii

11.00 Wykład inauguracyjny  dr hab. med. Anna Pokryszko - Dragan

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

„ Różne aspekty niepełnosprawności w stwardnieniu rozsianym „

11.20 Wykład prof. dr. hab. n.med. Józef Opara                     

 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – Wydział Fizjoterapii

„ Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu niepełnosprawności w Stwardnieniu Rozsianym”

11.40 Wykład  dr hab. n.med. Małgorzata  Mraz prof. nadzw.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Wydział Fizjoterapii

" Plastyczność mózgu"

12.00 Wykład Pana inż. Ryszarda Kuczyńskiego -  Polskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane oddział Wrocław

„ Ocena jakości życia chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce „

12.20  Wykład Pani  Dyrektor  Wioletty Niemiec Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

„ Możliwości finansowania opieki zdrowotnej chorych na stwardnienie rozsiane „

12.40 Prezentacja urządzenia do reedukacji chodu LOKOMAT – 

mgr inż. Jerzy Bartodziej , Firma Meden Inmed

"Lokomat Pro - zrobotyzowana orteza kończyn dolnych, szansą na lepsze życie pacjentów neurologicznych"

13.30 Obiad

15.00  Panel dyskusyjny do wyboru w 3  zakresach:

1.  Praktyczny pokaz  rehabilitacji pacjenta neurologicznego  na Lokomacie      

   pracownia reedukacji chodu mgr inż. Jerzy Bartodziej, dr . Artur Cieślik

2. Dyskusja na temat turnusów rehabilitacyjnych dla chorych SM – omówienie potrzeb i oczekiwań w jaki sposób najefektywniej spędzić czas na turnusie 

dr. Joanna Anwajler , inż. Teresa Marek , inż. Ryszard  Kuczyński

3. Dyskusja na temat interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta neurologicznego poprzez powołany zespół terapeutyczny

dr hab. n.med. Małgorzata  Mraz , mgr Ewa Gryza  , mgr Anna Stachowicz

16.00 Zwiedzanie Polanicy Zdroju

18.00 Zakwaterowanie w hotelu Jedlinie Zdrój

20.00 Wieczorek integracyjny

 

02/07/2016

9.00 Śniadanie w hotelu

10.00 Prezentacja filmu "Księżna Daisy "

11.30 Kawa

12.00 Zwiedzanie Szczawna Zdroju

15.00 Obiad i wyjazd do domu

Mając świadomość problemu i potrzeby specjalizowania się w  rehabilitacji neurologicznej dla chorych SM od 1 lipca  otwieramy turnusy rehabilitacyjne w naszym Centrum Rehabilitacji Neurologicznej w Polanicy Zdroju. Powyżej opisana konferencja będzie uroczystym otwarciem turnusów rehabilitacyjnych dla chorych SM do której w udziale serdecznie zachęcamy.

Zgłoszenie na konferencje przyjmujemy:

 

 

SPECJALISTYCZNE CENTRUM PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZE EWA MED SP Z O O, REGON: 020364956 NIP: 89518652932, ul. Trzebnicka 49, 55-120 Oborniki Śląskie


Ogłasza konkurs


o naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn . „Platforma e-usług EWA MED”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne, Działanie 2.1 „E-usługi”, 2.1.2 E-usługi publiczne - ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Projekt ma na celu wdrożenie platformy informatycznej wspomagającej rejestrowanie świadczeń zdrowotnych oraz obsługi przechowywania, prowadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej powstałej podczas wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz udostępnianie usług elektronicznych pacjentom oraz personelowi medycznemu.


1. Wymagania w stosunku do partnera:
1.    posiadanie statusu podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
2.    podmiot powinien funkcjonować w publicznym systemie opieki zdrowotnej tj. posiadać kontrakt na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia


2. Oferta powinna zawierać następujące informacje:
1.    Nazwa i adres podmiotu
2.    Numer KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej
3.    Numer REGON
4.    Numer Księgi rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
5.    oświadczenie podmiotu o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
6.    krótki opis przedmiotu działalności


3. Przy wyborze partnera oceniana będzie:
1.    Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, na podstawie sporządzonego danych o przedmiocie działalności weryfikowanej na podstawie danych zawartych w RPWDL oraz ewidencji kontraktów NFZ
 4. Termin i miejsce składania ofert
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Platforma e-usług EWA MED” należy złożyć do dnia 28 MARCA 2016r. w jeden z następujących sposobów:
•    Osobiste złożenie w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.30,
•    Przesłanie za pośrednictwem poczty na adres : „SPECJALISTYCZNE CENTRUM PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZE EWA MED SP Z O O, ul. Trzebnicka 49, 55-120 Oborniki Śląskie
•    przesłanie skanu oferty drogą elektroniczną na adres Turn on Javascript!  , przy czym wersje papierową należy dostarczyć do

31 MARCA 2016 r.


Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierające komplet wymaganych dokumentów.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1.    wyboru tylko pięciu Partnerów do wspólnej realizacji projektu,
2.    unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje o projekcie i zakres projektu oraz wzór Umowy partnerskiej na realizację projektu „Platforma e-usług EWA MED”– umieszczony jest na stronie http://ewa-med.pl/aktualnosci.html
Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w terminie 2 dni od upływu terminu składania ofert na stronie internetowej http://ewa-med.pl/aktualnosci.html

 

Oferta
na partnera w celu wspólnej realizacji projektu
„Platforma e-usług EWA-MED”

 

Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą    ……………………………………………………….
Adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą    ………………….……………………………………..
Numer KRS lub EDG    ……………………………………………………………………………………….   
Numer w RWPDL    ………………….………………………………………………………………………...
Numer REGON       ………………………………….…….………………….….…….….….….…………….

Opis działalności
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego

…………………………………………………………………………..
Data, Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY


zawarta dnia 29.03.2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: SPECJALISTYCZNE CENTRUM PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZE EWA MED SP Z O O, REGON: 020364956 NIP: 89518652932, ul. Trzebnicka 49, 55-120 Oborniki Śląskie, reprezentowaną przez:

Gryza Ewa Kazimiera –Prezes Zarządu
zwany dalej Zamawiającym
zwanego dalej Liderem Projektu,


....................................................................................................................................................................................…

oraz

reprezentowaną przez:
...............................................................................................................................
zwanego dalej Partnerem
zwane dalej wspólnie “Stronami” lub każdą z osobna „Stroną”,
o treści następującej:


                                                                                                    § 1


1.    Strony zawierają umowę o współpracy [dalej: „Umowa”], której celem jest określenie kierunków współdziałania partnerów oraz ich wzajemnych zobowiązań i uprawnień w związku z realizacja projektu pt. „Platforma e-usług EWA MED.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne, Działanie 2.1 „E-usługi”, 2.1.2 E-usługi publiczne - ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
2.    Celem projektu „Platforma e-usług EWA MED.” jest zaprojektowanie, budowa oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego rejestrowanie pacjentów oraz świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także tworzenie, archiwizację oraz wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z zapisami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. W ramach projektu zakupione zostaną: infrastruktura informatyczna, oprogramowanie do rejestrowania pacjentów oraz zdarzeń medycznych, oprogramowanie do tworzenia, archiwizacji oraz wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej


                                                                                                      § 2
Strony ustalają następujące kierunki współdziałania:
-    Wspólne działanie podmiotów w partnerstwie w realizacji Projektu
-    Uczestnictwo Partnerów poprzez wykorzystanie platformy informatycznej będącej przedmiotem projektu do rejestrowania świadczeń zdrowotnych oraz obsługi przechowywania, prowadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej powstałej podczas wykonywania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych pomiędzy Liderem a partnerami.


                                                                                                        § 3


1.    Lider Projektu zobowiązuje się do:
-    reprezentowania wszystkich Partnerów;
-    prawidłowej realizacji Projektu;
-    poniesienia odpowiedzialności za przygotowanie Projektu przez wszystkich Partnerów;
  -  poniesienia odpowiedzialności za prowadzenie rozliczeń finansowych i rzeczowych Projektu;
-    przedstawiania wniosków o płatność;
-   wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu;
-    poniesienia odpowiedzialności za działania związane z promocją, informacją oraz kontrolą Projektu.
2.    Partnerzy zobowiązani są do:
-    przekazywania Liderowi informacji potrzebnej do prowadzenia projektu, tj. m.in.: udział w spotkaniach organizowanych przez Lidera mających na celu zaprojektowanie interfejsu graficznego oprogramowania, wyrażenia opinii na temat funkcjonalności oprogramowania; testowania oprogramowania,
-    używanie oprogramowania powstałego w wyniku realizacji projektu w technologii chmury obliczeniowej;
-   złożenia oświadczenia o brak pozostawania w rejestrze podmiotów wykluczonych;
-    umożliwienia Liderowi Projektu realizowanie obowiązków dotyczących informacji i promocji projektu w miejscu udzielania przez partnera świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych tj. m.in.: dystrybucji ulotek i broszur informacyjnych w poczekalniach pacjentów oraz eksponowania plakatów i tablic informacyjnych.

3.    Partnerzy nie mogą składać oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Lidera, ani zaciągać jakichkolwiek zobowiązań finansowych, ani innych mogących mieć wpływ na charakter realizacji projektu w okresie jego realizacji oraz w okresie trwałości projektu.


                                                                                                     § 4


1.    W związku z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy, każda ze Stron [dalej: „Strona Ujawniająca”] może udostępniać drugiej Stronie [dalej: „Strona Otrzymująca”] informacje chronione [dalej: „Informacje Chronione”].
2.    Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, za „Informacje Chronione” Strony uważać będą wszelkie informacje udostępnione Stronie Otrzymującej przez Stronę Ujawniającą, oznaczone jako „poufne”, „zastrzeżenie”, „tajne”, „tajemnica przedsiębiorstwa” lub podobną klauzulą lub w przypadku, których okoliczności ich ujawnienia wskazują na taki charakter, jak również informacje uzyskane przez Stronę Otrzymującą przy wykonywaniu Umowy. W szczególności za Informacje Chronione należy uważać informacje techniczne, technologiczne, handlowe, finansowe, prawne, know-how lub organizacyjne Strony Ujawniającej, przekazane w trakcie wykonywania Umowy, w tym informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3.    Strony uzgadniają, iż nie będą stanowić Informacji Chronionych następujące informacje:
1)    powszechnie znane lub publicznie dostępne, chyba że stały się powszechnie znane lub publicznie dostępne na skutek naruszenia przez Stronę Otrzymującą niniejszych postanowień Umowy,
2)    ujawnione przez Stronę Otrzymującą osobom trzecim po uprzednim uzyskaniu zgody Strony Ujawniającej na piśmie, pod rygorem nieważności,
3)    w momencie ich ujawnienia przez Stronę Ujawniającą lub otrzymania od Strony Ujawniającej były już znane Stronie Otrzymującej bez obowiązku zachowania poufności; lub
4)    które zostały przez Stronę Otrzymującą otrzymane od osoby trzeciej zgodnie z prawem i bez obowiązku zachowania ich w poufności,
przy czym obowiązek dowiedzenia okoliczności wskazanych powyżej spoczywać będzie na Stronie Otrzymującej.
4.    W okresie obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) lat po jej rozwiązaniu, Strona Otrzymująca zobowiązuje się nie ujawniać ani nie przekazywać Informacji Chronionych, pośrednio ani bezpośrednio, osobom trzecim, nie kopiować, nie powielać ani w inny sposób nie reprodukować Informacji Chronionych ani nie wykorzystywać ich dla celów innych, niż wykonanie Umowy. Jednakże Strony uprawnione są do przekazania Informacji Chronionych na zgodne z prawem żądanie organów administracji państwowej lub sądów, w zakresie objętym tym żądaniem lub na podstawie obowiązków informacyjnych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5.    Strona Otrzymująca zobowiązana jest zapewnić, by osoby mające dostęp do Informacji Chronionych przestrzegały zasad poufności wskazanych w niniejszej Umowie  i odpowiedzialna jest za działania lub zaniechania tych osób sprzeczne z tymi warunkami.
6.    Wszelkie Informacje Chronione ujawnione przez Stronę Ujawniającą pozostaną wyłączną jej własnością.
7.    Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie zobowiązuje Strony do ujawnienia jakiejkolwiek Informacji Chronionej, której nie ma zamiaru ujawniać drugiej Stronie.
8.    Strona Otrzymująca Informację Chronioną nie uzyskuje na mocy niniejszej Umowy jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej należącego do Strony Ujawniającej.


                                                                                                    § 5


1.    Całkowity koszt realizacji projektu wynosi …………………………….. zł, z czego wydatki kwalifikowane stanowią …………………………… zł a wartość dofinansowania ……………………… zł.
2.    Partner w związku z realizacją Projektu nie ponosi żadnych kosztów z nim związanych.
3.    Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik 1
4.    Numer rachunku bankowego dla realizacji projektu to ....................................…


                                                                                                    § 6


1.    Lider Projektu jest właścicielem sprzętu zakupionego w ramach Projektu.
2.    Lider Projektu może czasowo i nieodpłatnie użyczyć zakupiony sprzęt do Partnerów w związku z koniecznością przeprowadzenia testów oprogramowania.
                                                                                                    § 7


1.    Dokumenty związane z realizacją Projektu będą przechowywane w siedzibie Lidera Projektu zgodnie z przyjętymi zasadami archiwizacji.
2.    Lider Projektu odpowiada za sprawy związane z utrzymaniem trwałości Projektu.


                                                                                                        § 8


1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
2.    Jeżeli postanowienia Umowy zobowiązują lub upoważniają Strony do złożenia oświadczenia określonej treści, nie precyzując jednocześnie jego formy, oświadczenie takie powinno być złożone na piśmie, pod rygorem nieważności.
3.    Spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4.    Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5.    Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
6.    Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu

……………………………………………...                ………………………………………..…….
        (podpis lidera)                                                   (podpis partnera)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO 01.8.2015

 
Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno- Opiekuńcze „Ewa-Med.” Sp. z o.o. zaprasza do  złożenia oferty na: ”Sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego i innych urządzeń”. 

I. Przedmiot zamówienia:

LP

NAZWA

j.m.

Ilość

1

HandTour H-rękawica z Biofeedback i oprogramowanie

szt.

1

2

Bieżnia York T200 plus

szt.

1

3

Rower treningowy CI200 Active

szt.

1

4

Stepper Montana

szt.

1

5

Orbitrek X210

szt.

1

6

Wioślarz R310

szt.

1

7

Rotor elektryczny

szt.

1

8

Atlas Perform Gym

szt.

1

9

Pragma

szt.

1

10

Basen rehabilitacyjny

szt.

1

11

Podnośnik osobowy Agile

szt.

1

12

Pionizator Mobilny Hero

szt.

1

13

Wózek inwalidzki ręczny

szt.

1

14

Pompa infuzyjna

szt.

1

15

Koncentrator tlenu

szt.

1

16

Kardiomonitor z pulsoksymetrem

szt.

1

17

Wózek pokojowy

szt.

1

18

Pralka przemysłowa

szt.

1

19

Odkurzacz parowy

szt.

1

20

Zestaw do mycia

szt.

1

21

Piec konwekcyjny

szt.

1

22

Obieraczka

szt.

1

23

Szafa przelotowa

szt.

1

24

Spawarka MIG

szt.

1

25

Piła kątowa, ukośna MAC

szt.

1

26

Wiertaro-wkrętarka SPARKY

szt.

1

27

Wiertarka udarowa MAKITA

szt.

1

28

Wykaszarka Husqvarna

szt.

1

29

Kosiarka spalionwa z napędem

szt.

1

30

Kompresor

szt.

1

31

Kosiarka traktorek

szt.

1

32

Myjka ciśnieniowa

szt.

1

33

Urządzenie do komunikacji z pacjentem C-Eye

szt.

1

 
II. Wymagania:  
1.Składanie ofert:        
-oferta musi być sporządzona w języku polskim,
- oferta ma być podpisana przez uprawnioną osobę do występowania w imieniu Wykonawcy,                           
-ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo lub słownie.
                                                                                                                                                                                                                                                        
2.Terminu wykonania zamówienia:  do dnia 15.09.2015

3.Miejsce dostawy: „Ewa-Med” Polanica Zdrój                                                                                                
 
III. Miejsce i termin  złożenia oferty:
1.Ofertę  należy złożyć e-mailowo lub osobiście w siedzibie .
 
 
IV. Udzielanie wyjaśnień:                                                                                                                                        
 
Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest Ewa-Gryza – Prezes Zarządu 797 -027-670.
 
 
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Ewa Gryza
         

 

 

 

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

" Ewa -Med " w Obornikach Śląskich szuka osoby na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ 

kontakt pod numerem tel.  71 / 310 -13 -14 lub  797 027 670

 

OTWARCIE SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA 

W OŚRODKU W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

W dniu 22.05.2015 w "Białym Domu" w Obornikach Śląskich odbyło się otwarcie Sali Doświadczania Świata, w której zostało utworzone wyjątkowe środowisko do stymulacji zmysłów dla pacjentów. Zajęcia prowadzone w tym pomieszczeniu dają uczestnikowi możliwość przeżywania świata i kontaktu z otoczeniem, które ze względu na jego niepełenosprawnośc lub różne dysfunkcje, zaburzenia, choroby są niemożliwe do zrealizowania. 

Nazwa "Sala Doświadczania Świata" jest polskim odpowiednikiem " Terapii Snoelzen", która jest powszechnie stosowana na całym świecie i pozwala na osiągnięcie zaskakujących efektów terapeutycznych.

 

                 

 

OTWARCIE SEZONU LETNIEGO I DZIEŃ MATKI W "BIAŁYM DOMU"

 

W dniu 26.05.2015r. odbyło się otwarcie sezonu letniego w naszym ośrodku wraz z uroczystością Święta Dnia Matki . Nasi podopieczni na świeżym powietrzu   w dobrym nastroju spędzili czas na grilowaniu ,słuchając dobrej muzyki i śpiewu w wykonaniu  naszej fizykoterapeutki Pani Ani.

 

         


 

 

Zaproszenie na szkolenie

"EWA-MED" ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie :

OBRZĘK LIMFATYCZNY
KOMPLEKSOWA TERAPIA PRZECIWOBRZĘKOWA (KTP)

Mamy przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się w dniach

09.04-12.04.2015 r.

w Sanatorium „Zacisze” Szczawno Zdrój pod kierownictwem naukowym Prof. Andrzeja Szuby

Szkolenie skierowane jest dla :

Koszt szkolenia jednej osoby wynosi :

1 700 zł  - wykłady, materiały szkoleniowe, materiały do zajęć praktycznych, wyżywienie , nocleg , oraz certyfikat dla każdego uczestnika .
Zajęcia praktyczne odbywać się będą z udziałem pacjentów

Należność za szkolenie prosimy wpłacać na nasze konto :
Bank Pekao SA : 04124067261111000056359428

Zgłoszenie na szkolenie przyjmujemy:

Program szkolenia

O nas

Zobacz również:


Domy opieki

Turnusy rehabilitacyjne

Lokomat

Cyber oko
 
Specjalistyczne Centrum
Pielęgnacyjno-Opiekuńcze Ewa-Med. sp. z o.o.

ul. Trzebnicka 49
55 -120 Oborniki Śląskie
Tel/fax 71 310 14 13